reduir font ampliar font

CAT / ES / EN / FR

Museu de les Terres de l´EbreDia Internacional dels Museus a catalunya 2024

Agenda

tipus:
anterior maig 2024 següent
dl dm dc dj dv ds dg
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Publicació de les bases i convocatòria per proveir el lloc de Director/a del Museu de les Terres de l’Ebre

9/1/2024 · Amb la publicació al BOPT s’inicia el procés de selecció del nou Director/a del Museu

PUBLICACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE DIRECTOR/A DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre és un ens públic de caràcter associatiu, constituït per administracions públiques per a la gestió directa del servei de museu, de caràcter institucional i administratiu, sense ànim de lucre, creat de conformitat amb l’article 87 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

El Consorci té personalitat jurídica pròpia independent i plena capacitat d’obrar per al
compliment dels seus fins i es regeix
a)Pels seus Estatuts
b)Per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
c) Pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya
d) Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
e) Pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
f) Per les altres disposicions concordants i reglamentàries.

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre està constituït com a entitat consorciada voluntàriament entre el Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments d’Alcanar, Amposta,Godall, Masdenverge, Santa Bàrbara, la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Flix de conformitat amb els respectius acords presos per a complir les finalitats assenyalades als Estatuts.

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre està adscrit a l’Ajuntament d’Amposta

El Museu de les Terres de l’Ebre desenvolupa un ampli ventall de serveis i activitats patrimonials en el marc del conjunt de les Terres de l’Ebre. Conserva patrimoni moble arqueològic, etnològic i natural de tots els municipis del territori. Desenvolupa projectes de recerca i activitats tècniques d’abast territorial. Produeix i itinera exposicions i d’altres programes d’activitats en les quatre comarques de l’Ebre. A més, a l’Ebre participa en projectes
d’abast supralocal i supracomarcal en el territori, com són: els grups d’acció local que gestionen fons Leader, els grups de treball de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, la plataforma de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’Inventari del Patrimoni Immaterial de les Terres de l’Ebre, etc.

El Museu, inaugurat el 2011 a partir de la renovació del Museu Comarcal del Montsià, és una de les principals entitats culturals del territori pels fons que reuneix les col·leccions d’arqueologia, etnologia i natura, pels serveis que presta SET (Serveis Educatius i Turístics), SAM-MST (Servei d’Atenció als Museus i Museu de Suport Territorial), Espai Multimèdia, mediateca, etc. i pel conjunt d’activitats públiques, tècniques i de recerca que organitza setmanalment. El Museu i el SAM-MST esdevenen una plataforma pública de difusió i gestió del patrimoni i, alhora, un centre de producció cultural al servei dels ciutadans de les Terres de l’Ebre i d’aquells que visiten les comarques del sud de Catalunya.

El Museu de les Terres de l’Ebre té per objecte la prestació de serveis i activitats d’interès municipal, comarcal i territorial, per al compliment dels següents fins:
a) Administrar, organitzar, gestionar i promoure els serveis i fons del Museu, com a centre de conservació, difusió, investigació i gestió del patrimoni arqueològic, etnològic i d’història natural de les Terres de l’Ebre.
b) Fomentar la coordinació de l’activitat museística del territori i desenvolupar, amb voluntat de servei directament o en col·laboració, les tasques de recollida, adquisició, conservació-restauració, investigació i difusió del patrimoni.
c) Fomentar la salvaguarda, difusió i gestió del patrimoni cultural i natural, del patrimoni material i immaterial, i dels paisatges o del llegat històric del territori i, en particular, el dels municipis que s’incorporen al Consorci.
d) Participar com a centre cultural actiu en llur àrea d’influència en la impulsió i programació d’iniciatives culturals diverses, mitjançant l’organització i col·laboració en activitats públiques, activitats tècniques i de recerca, l’edició de publicacions, l’establiment de convenis, beques, programes de voluntariat o qualsevol altre mitjà afí.
e) Fomentar i impulsar les iniciatives culturals i turístiques vinculades a la promoció del coneixement, l’interpretació i el gaudi del patrimoni històric, cultural i natural, i en general de la comarca i el territori.
f) Impulsar la constitució d’un servei de documentació al si del museu, que faciliti l’estudi, el coneixement i la difusió del territori, i en particular del seu patrimoni arqueològic, etnològic i d’història natural.
g) Desenvolupar com a Servei d’Atenció Museística de les Terres de l’Ebre les funcions d’assessorament, suport tècnic i coordinació envers els museus de l’àmbit territorial, també les funcions de conservació, restauració i gestió del patrimoni moble i totes aquelles altres previstes o
delegades a partir de l’ordre de creació del SAM.
h) Coordinar i promoure la gestió i el desenvolupament dels equipaments culturals, centres d’interpretació, centres patrimonials, monuments, etc. que estiguen vinculats al Consorci en virtut de propietat, convenis de gestió o qualsevol altra fórmula vigent.
i) Promoure la incorporació i participació del Consorci en xarxes, agrupacions i d’altres iniciatives col·lectives que impulsen el desenvolupament dels museus, de les funcions pròpies d’aquests centres, de la recerca científica, o el desenvolupament sociocultural i territorial.
j) Fomentar qualsevol altra activitat i servei relacionat amb les funcions o les temàtiques del
museu.

El director o la directora de cada equipament cultural s’ha de determinar per un procés de selecció públic amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitats.

Missió
Actuar com a líder estratègic del museu, tot dotant-lo d’una visió a llarg termini, promovent la coherència i qualitat en totes les actuacions que hi tenen lloc i assegurant el seu correcte funcionament i gestió.Aconseguir l’excel·lència de la investigació i divulgació del coneixement.Oferir una col·lecció i uns serveis més accessibles i inclusius, fomentant la diversitat i la sostenibilitat en tots els nivells. Establir i potenciar els vincles amb el territori i el seu entorn social, millorant la participació en l’estratègia de la institució Avançar cap a un Museu digital. Així mateix, vetllar per incrementar el prestigi i projecció del museu, tant a nivell català com internacional, tot cercant incrementar els ingressos i visitants de la institució. Treballar per un museu capaç d’assolir relats i establir debats d’interès per a la ciutadania oferint experiències variades per a la educació, el gaudi, la reflexió i l’intercanvi de
coneixements.

Atès que actualment la plaça de Director del Museu de les Terres de l’Ebre està vacant, es fa necessària obrir una convocatòria pública per proveir la direcció del Museu esmentat.
Anunci al BOPT del dia 9/01/2024

Museu de les Terres de l´Ebre | C/ Gran Capità, 34 | Amposta | Tel. 977 702 954 | correu electrònic
avís legal | política de privacitat | política de cookies | panell cookies##767